Reseller (ผู้แทนจำหน่าย)

สำหรับท่านที่สนใจจะมีธุรกิจเว็บโฮสติ้งทั้งขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง (Reseller Web Hosting) ด้วยความพร้อมทั้งด้าน Software ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนถึงการเลือกใช้ Hardware ตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งาน จึงช่วยให้ท่านมั่นใจได้ถึงการทำงานของระบบ โดยมีเราเป็นแรงผลักดันให้ท่านก้าวเดินในสายธุรกิจนี้อย่างมั่นคงต่อไป...

iReadyHost มีบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Reseller ดังต่อไปนี้

 

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง


โดเมนเนม มีการจดทะเบียนเพื่อใช้งานเป็นระยะเวลาในหน่วยของปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไปแล้ว แต่ยังคงมีความประสงค์จะใช้งานโดเมนเนมนั้นๆ ต่อไปอีก เราก็จะมีบริการต่ออายุโดเมนเนมด้วยเช่นเดียว

บริการนี้ ครอบคลุมถึง โดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ก็สามารถนำมาต่ออายุกับเราได้เช่นเดียวกัน

ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนมก็จะมีราคาเท่ากับราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนม

รายละเอียดแพคเกจ Web Hosting Reseller

 

Domain name Registra จดโดเมนเนม

การจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นจองความเจ้าของชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ โดยมีพื้นฐานอยู่ว่า ชื่อที่ต้องการจดทะเบียน ต้องมีสถานะ "ว่าง" คือ ไม่ได้ถือครองโดยผู้อื่นอยู่ก่อนหน้านี้

สำหรับรายละเอียดชื่อโดเมนเนมที่เราสามารถจดทะเบียนให้ได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  1. โดเมนเนมสากล ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .com, .net, .org, .biz และ .info ซึ่งโดเมนเนมเหล่านี้ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการขอจดทะเบียน ราคาค่าบริการจะคิดราคาเป็นรายปี โดย ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลด)

  2. โดเมนเนมของไทย ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .co.th, .in.th, .or.th และ .go.th สำหรับโดเมนเนมในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมอาทิ .co.th ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท, .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น
    ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมในกลุ่มนี้ เริ่มต้นที่ราคา 800 บาท/ปี และพิเศษเฉพาะ .in.th 400 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลด)

รายละเอียดแพคเกจ Domain Name Reseller